DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Наукові праці >
Звіти з науково-дослідної роботи >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5991

Назва: Вдосконалення науково-економічних аспектів підвищення ефективності використання земельних ресурсів та організаційно-економічного забезпечення розвитку земельних відносин
Інші назви: Совершенствование научно-экономических аспектов повышения эффективности использования земельных ресурсов и организационно-экономического обеспечения развития земельных отношений
Improvin principles of scientific and economic efficiency of land resources, organizational and economic development of land relations
Автори: Назаренко, Олександр Володимирович
Назаренко, Інна Миколаївна
Гущин, Артем Андрійович
Назаренко, Александр Владимирович
Назаренко, Инна Николаевна
Гущин, Артём Андреевич
Nazarenko, Alexander
Nazarenko, Inna
Gushchyn, Artem
Ключові слова: механізм управління
система управління
земельні ресурси
механизм управления
система управления
земельные ресурсы
management mechanism
management system
land resources
Дата публікації: 2017
Видавець: СНАУ
Бібліографічний опис: Назаренко О. В. Вдосконалення науково-економічних аспектів підвищення ефективності використання земельних ресурсів та організаційно – економічного забезпечення розвитку земельних відносин : звіт про науково-дослідну роботу; номер державної реєстрації теми : 0113U003756, 2017 р. [Електронний ресурс] / О. В. Назаренко, І. М. Назаренко, А. А. Гущин. – Суми : СНАУ, 2017. – 154 с.
Короткий огляд (реферат): Звіт: 144 стор., 27 рис., 25 табл., 5 формул, 117 літературних джерел, 6 дод. Об’єктом дослідження є процес розвитку управління земельними ресурсами аграрних підприємств. Предмет дослідження складають теоретико-методологічні, методичні та прикладні засади, а також практичні аспекти розвитку управління земельними ресурсами аграрних підприємств. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні сутності, передумов, закономірностей, принципів функціонування, науково-економічних аспектів підвищення ефективності використання земельних ресурсів та організаційно-економічного забезпечення розвитку земельних відносин України. Найбільш важливі результати, отримані в процесі дослідження, їх наукова новизна полягає у наступному: вперше обґрунтовано: цілісну концепцію управління земельними ресурсами аграрних підприємств, ієрархічну структуру механізму управління землекористуванням аграрних підприємств; удосконалено: інструментарій стратегічного управління розвитком аграрних підприємств на основі застосування ефективних реакцій на зміни в оподаткуванні основної діяльності сільськогосподарських товаровиробників, ідентифікацію внутрішніх (з урахуванням формальної та неформальної складових) інститутів регулювання земельних відносин, інтерпретацію поняття «управління аграрним земельним капіталом», аналітичні процедури відображення земельного капіталу в обліково-інформаційному забезпеченні процесу управління земельними ресурсами аграрних підприємств; дістали подальшого розвитку: визначення поняття «розвиток управління земельними ресурсами аграрних підприємств», методичні засади включення амортизації капітальних витрат на поліпшення земельних ділянок, як об’єкту основних засобів, з врахуванням часової особливості впливу на виробництво сільськогосподарської продукції та повноцінного їх відображення в її собівартості з урахуванням діючих сівозмін аграрного підприємства, системи заходів сприяння екологічно-зорієнтованому використанню аграрного капіталу через реалізацію екологічного контролювання, обґрунтування доцільності та структура алгоритму проведення рейтингової оцінки аграрних підприємств. Отчет 144 стр., 27 рис., 25 табл., 5 формул, 117 литературных источников, 6 доп. Объектом исследования является процесс развития управления земельными ресурсами аграрных предприятий. Предмет исследования составляют теоретико-методологические, методические и прикладные основы, а также практические аспекты развития управления земельными ресурсами аграрных предприятий. Цель исследования заключается в обосновании сущности, предпосылок, закономерностей, принципов функционирования, научно-экономических аспектов повышения эффективности использования земельных ресурсов и организационно-экономического обеспечения развития земельных отношений Украины. Наиболее важные результаты, полученные в ходе исследования, их научная новизна заключается в следующем: впервые обосновано: целостную концепцию управления земельными ресурсами аграрных предприятий, иерархическую структуру механизма управления землепользованием аграрных предприятий; усовершенствовано: инструментарий стратегического управления развитием аграрных предприятий на основе применения эффективных реакций на изменения в налогообложении основной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, идентификацию внутренних (с учетом формального и неформального составляющих) институтов регулирования земельных отношений, интерпретацию понятия «управление аграрным земельным капиталом», аналитические процедуры отображения земельного капитала в учетно-информационном обеспечении процесса управления земельными ресурсами аграрных предприятий; получили дальнейшее развитие: определение понятия «развитие управления земельными ресурсами аграрных предприятий», методические основы включения амортизации капитальных затрат на улучшение земельных участков, как объекта основных средств, с учетом временной особенности влияния на производство сельскохозяйственной продукции и полноценного их отражение в ее себестоимости с учетом действующих севооборотов аграрного предприятия, системы мер содействия экологически ориентированному использованию аграрного капитала через реализацию экологического контроля, обоснование целесообразности и структура алгоритма проведения рейтинговой оценки аграрных предприятий.
Опис: Report 144 pages, 27 figures, 25 tables, 5 formulas, 117 literary sources, 6 add. The object of the study is the process of land management developing of agrarian enterprises. The subject of the research is theoretical-methodological, methodical and applied bases, as well as practical aspects of the land management development of agrarian enterprises. The purpose of the study is to substantiate the essence, prerequisites, regularities, principles of functioning, scientific and economic aspects of increasing the land resources use efficiency and organizational and economic procuring for the development of land relations in Ukraine. The most important results obtained during the research, their scientific novelty is as follows: for the first time it is substantiated: the integral concept of land resources management of agrarian enterprises, the hierarchical structure of the land use management mechanism of agrarian enterprises; improved: the tools for strategic management of the agricultural enterprises development based on the use of effective responses to changes in the main activities taxation of agricultural producers, the identification of internal (taking into account the formal and informal components) institutions for land relations regulating, the concept interpretation of “management of agrarian land capital”, analytical procedures for land capital mapping in the accounting and information provision of land resources management process of agrarian enterprises; have been further developed: the definition of the concept of "development of land resources management of agrarian enterprises", the methodological basis for including of capital costs for improving land plots depreciation as an object of fixed assets, taking into account the temporary nature of the impact on agricultural production and their full reflection in its cost, taking into account existing rotations of an agrarian enterprise, a system of measures to promote the environmentally oriented agricultural capital use through the environmental control implementation, substantiation of the reasonability and structure of the rating algorithm of the rating of agrarian enterprises.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5991
Розташовується у зібраннях:Звіти з науково-дослідної роботи

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Назаренко О.В. звіт 0113u003756.pdf2,18 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок