DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Наукові праці >
Підручники та навчальні посібники >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4021

Назва: Цивільне процесуальне право України
Інші назви: Гражданское процессуальное право Украины
Civil Procedural Law Ukraine
Автори: Бондаренко-Зелінська, Н. Л.
Гетманцев, А. О.
Гетманцев, О. В.
Запара, С. І.
Кармаза, О. О.
Кіріяк, О. В.
Курило, М. П.
Мельник, Я. Я.
Паскар, А. Л.
Стрілько, В. Ю.
Феннич, В. П.
Ясинок, М. М.
Бондаренко-Зелинская, Н. Л.
Гетманцев, А. О.
Гетманцев, О. В.
Запара, С. И.
Кармаза, О. О.
Кирияк, О. В.
Курило, Н. П.
Мельник, Я. Я.
Паскар, А. Л.
Стрилько, В. Ю.
Феннич, В. П.
Ясинок, М. М.
Bondarenko-Zielinska, N. L.
Getmantsev, А. О.
Getmantsev, O. V.
Zapara, S. I.
Karmaza, О. О.
Kіrіyak, O. V.
Kurilо, N. P.
Melnik, Y. Y.
Pascar, A. L.
Strilko, V. Y.
Fennich, V. P.
Yasinok, М. М.
Ключові слова: доказове право
представництво
прецедентне право
доказательственное право
представительство
прецедентное право
evidence
representation
case law
Дата публікації: 2016
Видавець: Алерта
Бібліографічний опис: Цивільне процесуальне право України : підручник [Електронний ресурс] / Н. Л. Бондаренко-Зелінська, А. О. Гетманцев, О. В. Гетманцев [ та ін.] ; ред. М. М. Ясинок. – К.: Алерта, 2016. – 576 с.
Короткий огляд (реферат): В підручнику сформульовані проблемні питання теоретичного та практичного характеру, які мають місце в теорії та судовій практиці цивільного процесуального права. Матеріали підручника спрямовані на наукову підготовку магістрів та аспірантів, яких цікавлять цивільне процесуальне право як наука. В підручнику поглиблено розкрито проблемні питання доступу до правосуддя, проведено порівняльний аналіз стадій цивільного процесуального права з іншими галузями права цивілістичного спрямування, розкрито проблемні питання інституту представництва, процесуальних строків та шляхи їх подальшого розвитку. В роботі звернуто увагу на теорію доказового, прецедентного права та практику сприйняття судових експертиз. Розкрито особливості позовного, наказного та окремого проваджень, судових дебатів, стадії виконання судових рішень. Звернуто увагу на проблемні питання щодо застосування внутрішньої судової практики та практики Європеського Суду з прав людини, відновлення втраченого судового провадження та визнання і виконання рішень іноземних судів. Підручник буде корисним не лише для студентів чи аспірантів, а і викладачів юридичних факультетів та широкого наукового загалу. В учебнике сформулированы проблемные вопросы теоретического и практического характера, которые имеют место в теории и судебной практике гражданского процессуального права. Материалы учебника направлены на научную подготовку магистров и аспирантов, которых интересуют гражданское процессуальное право как наука. В учебнике углубленно раскрыто проблемные вопросы доступа к правосудию, проведен сравнительный анализ стадий гражданского процессуального права с другими отраслями права цивилистического направления, раскрыто проблемные вопросы института представительства, процессуальных сроков и пути их дальнейшего развития. В работе обращено внимание на теорию доказательного, прецедентного права и практику восприятия судебных экспертиз. Раскрыты особенности искового, приказного и особого производств, судебных прений, стадии исполнения судебных решений. Обращено внимание на проблемные вопросы применения внутренней судебной практики и практики европейского Суда по правам человека, восстановления утраченного судебного производства и признания и исполнения решений иностранных судов. Учебник будет полезным не только для студентов или аспирантов, а и преподавателей юридических факультетов и широкого научной общественности.
Опис: In the book articulated problematic issues of theoretical and practical nature which take place in the theory and judicial practice of civil procedural law. textbook materials focused on scientific training of masters and post-graduate students who are interested in Civil Procedural Law as a science. In-depth tutorial revealed problematic issues of access to justice, a comparative analysis of the stages of the civil procedural law with other branches of law tsivilisticheskoy direction, problem solved representation institute issues of procedural deadlines and ways of their further development. The paper drew attention to the theory of evidence, case law and practice of the perception of judicial examinations. The features of claim, writ, and special productions, pleadings, the stage of execution of court decisions. Attention is drawn to the problematic issues of application of the internal judicial practice and the practice of the European Court of Human Rights, to restore the lost proceedings and the recognition and enforcement of foreign judgments. The textbook will be useful not only for students and graduate students, and professors and law schools and the wider scientific community.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4021
Розташовується у зібраннях:Підручники та навчальні посібники

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Цивільне процесуальне право України за ред. Ясинка М.М. 2016.pdf3,15 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок