DSpace Eлектронний репозиторій Сумського НАУ
 

Sumy National Agrarian University >
Наукові праці >
Монографії, розділи монографій >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2465

Назва: Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор економіки України: організаційно-правовий аспект
Інші назви: Внедрение информационно-коммуникационных технологий в аграрный сектор Украины: организационно-правовой аспект
Автори: Арістова, І. В.
Курило, В. І.
Калугін, О. Ю.
Аристова, И. В.
Курило, В. И.
Калугин, О. Ю.
Aristova, I. V.
Kurylo, V. I.
Kalugіn, O. Y.
Ключові слова: інформаційне забезпечення
роль науково-технічного та інноваційного розвитку у розбудові інформаційного суспільства в Україні
информационное обеспечение
роль научно-технического и инновационного развития в развитии информационного общества в Украине
information security
the role of research and innovation in the development of information society in Ukraine
Дата публікації: 2014
Видавець: НУБІП України
Бібліографічний опис: Арістова І. В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор економіки України: організаційно-правовий аспект : монографія [Електронний ресурс] / І. В. Арістова, В. І. Курило, О. Ю. Калугін. - К., 2014. - 203 с.
Короткий огляд (реферат): Монографія є комплексним науковим дослідженням теоретико-правових, методологічних та практичних проблем впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор економіки України в умовах розвитку інформаційного суспільства. На основі аналізу теоретичних джерел адміністративного, інформаційного права, норм чинного законодавства України, міжнародного досвіду та законодавства, узагальнення практики їх реалізації розроблено й застосовано авторський підхід до визначення й удосконалення адміністративно-правових, інформаційно-правових, організаційних, теоретико-методологічних засад впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в аграрний сектор економіки України як невід’ємної складової інноваційної моделі економіки в умовах розвитку інформаційного суспільства. Досліджено проблематику інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України в органічному зв’язку з удосконаленням організаційно-правових засад державного управління в аграрному секторі та соціальним розвитком українського села. Запропоновано модель організаційно-правового механізму впровадження ІКТ в аграрний сектор; визначено його складові – організаційне, інституційне, правове та інформаційне забезпечення, які було комплексно досліджено. Обґрунтовано концепцію щодо визначення суб’єктів впровадження ІКТ в аграрний сектор, з’ясовано їх адміністративно-правові повноваження та запропоновано організаційно-правові засади удосконалення їх діяльності. Визначено критерії формування правового забезпечення впровадження ІКТ в аграрний сектор, що дало змогу здійснити наукову інкорпорацію відповідних актів адміністративного, інформаційного, аграрного, земельного законодавства. Надано пропозиції щодо удосконалення адміністративно-правового та інформаційно-правового регулювання суспільних відносин, що виникають під час впровадження ІКТ в аграрний сектор в умовах розвитку інформаційного суспільства. Монография является комплексным научным исследованием теоретико-правовых, методологических и практических проблем внедрения информационно-коммуникационных технологий в аграрный сектор Украины в условиях развития информационного общества. На основе анализа теоретических источников административного, информационного права, норм действующего законодательства Украины, международного опыта и законодательства, обобщение практики их реализации, разработаны и применены авторский подход к определению и совершенствованию административно-правовых, информационно-правовых, организационных, теоретико-методологических основ внедрения информационно коммуникационных технологий в аграрный сектор Украины как неотъемлемой составляющей инновационной модели экономики в условиях развития информационного общества. Исследовано проблематику инновационного развития аграрного сектора экономики Украины в органической связи с совершенствованием организационно-правовых основ государственного управления в аграрном секторе и социальной развитии украинского села. Предложена модель организационно-правового механизма внедрения ИКТ в аграрный сектор; определено его составляющие - организационное, институциональное, правовое и информационное обеспечение, которые были комплексно исследованы. Обоснована концепция по определению субъектов внедрения ИКТ в аграрный сектор, выяснено их административно-правовые полномочия и предложено организационно-правовые основы совершенствования их деятельности. Определены критерии формирования правового обеспечения внедрения ИКТ в аграрный сектор, что позволило осуществить научную инкорпорацию соответствующих актов административного, информационного, аграрного, земельного законодательства. Даны предложения по совершенствованию административно-правового и информационно-правового регулирования общественных отношений, возникающих при внедрении ИКТ в аграрный сектор в условиях развития информационного общества.
Опис: The book is a comprehensive research of theoretical and legal, methodological and practical problems of implementation of information and communication technologies in the agricultural sector of Ukraine in the emerging information society. On the basis of theoretical sources of administrative, information law, the current legislation of Ukraine, international experience and legislation generalization practice their implementation is developed and applied to determine the author's approach and improve the administrative, legal, informational, legal, institutional, theoretical and methodological foundations of information and implementation communication technologies in the agricultural sector of Ukraine as an integral part of innovative economic model in the development of the information society. Studied the problems of innovative development of the agricultural sector of Ukraine in organic connection with the improvement of institutional and legal framework of public administration in the agricultural sector and the development of a social Ukrainian village. The model of organizational and legal mechanism for ICT in agriculture; defined by its components - organizational, institutional, legal and information services that have been comprehensively studied. The concept for determining the subjects of ICT in agriculture, found their legal and administrative powers and proposed organizational and legal framework to improve their work. The criteria form the legal provision of ICT in agriculture, which made it possible to carry out scientific incorporation of relevant administrative regulations, information, Agricultural, land legislation. The proposals for the improvement of administrative and legal information and legal regulation of social relations that arise during the implementation of ICT in the agricultural sector in the emerging information society.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2465
Розташовується у зібраннях:Монографії, розділи монографій

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Монографія. Арістова І. В. Впровадження інформаційно – комунікаційних технологій.pdf1,41 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок